Aktualnie na basenie
17 / 80


Godziny otwarcia

KP Delfin nieczynna od 21 czerwca do 31 lipca 2024 r.

Basen „Delfin” czynny jest siedem dni w tygodniu w godz. 6:15-21:45 .

Ostatnie wejście o godzinie 20:30. Hale basenową należy opuścić do godziny 21:30.


Kontakt

kasa: 54 413-07-79


Właściciel obiektu:

Urząd Miasta Włocławek; Pl. Zielony Rynek 11/13.

 


ul. Chopina 10, 87-800 Włocławek

Historia

Krytą pływalnię projektowano w latach 1971-74. Oddano ją do eksploatacji w 1976 roku. Zmodernizowana została w latach 1995 – 1996, poprzez dobudowanie szybu windy, kręgielni oraz osobnej klatki schodowej do kawiarni i hotelu. W 2006 r. budynek krytej pływalni został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddano do użytku dźwig osobowy.


Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje:

Ostatnia zbiorcza ocena jakości wody na Krytej Pływalni „Delfin” we Włocławku przy ul. Chopina 10 dokonana przez Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku jest z dnia 6 lutego 2024 r. znak: NHŚ-5224-3-1-2/24 .

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami jakości wody za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.. ze względu na ponadnormatywne wartości parametrów fizykochemicznych.

Przy sporadycznie występujących przekroczeniach parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych na pływalni Zarządzający natychmiast podejmował działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016).

W ramach dotychczasowych działań naprawczych Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku podjął następujące czynności w celu poprawienia parametrów wody basenowej: dodatkowe pomiary wody basenowej w nieckach i z cel pomiarowych, dodatkowa kalibracja sond pomiarowych w celu utrzymania dopuszczalnych wartości chloru wolnego oraz czyszczenie filtrów wstępnych cel pomiarowych, uzupełnienie złoża filtracyjnego w filtrach basenowych – Antracytem, dozowanie chloraminexu, mycie zbiorników przelewowych, zwiększona częstotliwość płukania filtrów basenowych tj. z 2 do 3 – razy w tygodniu każdego z filtrów, wymiana wody w niecce basenu do nauki pływania – raz w miesiącu, wymiana wody w instalacji JACUZZI dwa razy w tygodniu, mycie zbiornika przelewowego oraz wanien JACUZZI .Ponadto zwiększona została wentylacja w celu wymiany powietrza na hali basenowej, wprowadzone zostały liczniki ( dostępne na stronie internetowej ) osób odwiedzających. Maksymalnie na pływalni może przebywać 80 osób, co znacząco wpływa na jakość wody basenowej.

 

Po podjętych działaniach Zarządzający niezwłocznie przekazuje sprawozdania z przeprowadzonych badań w nieckach basenowych.

 

Sprawozdania z badań laboratoryjnych dostępne są w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji  przy Al. Chopina 8; 87-800 Włocławek.


Regulamin korzystania z basenów 15.12.2021

 

Kryta Pływalnia DELFIN – zdjęcia

Kryta Pływalnia DELFIN – harmonogram

Basen „Delfin” czynny jest siedem dni w tygodniu w godz. 6:15-21:45 (ostatnie wejście o godz. 20:45)

 

Kryta Pływalnia DELFIN – cennik

Cennik od 1 stycznia 2023 r.

Basen mały

Cały obiekt 150 zł/60min

Hala basenu – bilet wstępu

Poniedziałek – Piątek do 6:15 do 16:00 Poniedziałek – Piątek po 16:00 i w weekendy
Bilety
normalny 14,00 zł/60 min 16,00 zł/60 min
normalny (2h) 28,00 zł/120 min 32,00 zł/120 min
ulgowy* 8,00 zł/60 min 10,00 zł/60 min
ulgowy (2h) 16,00 zł/120 min 20,00 zł/120 min
rodzinny
1+1 18,00 zł/60 min 22,00 zł/60 min
1+1 (2h) 36,00 zł/120 min 44,00 zł/120 min
1+2 22,00 zł/60 min 28,00 zł/60 min
1+2 (2h) 44,00 zł/120 min 56,00 zł/120 min
Osoby  z niepełnosprawnością 1,00 zł/60 min 1,00 zł/60 min
Osoby  z niepełnosprawnością (2) 2,00 zł/120 min 2,00 zł/120 min
Opłata za przekroczenie limitu – 0,30 zł za każdą dodatkową minutę, płatne przy wyjściu

 

*Bilet ulgowy przysługuje na podstawie ważnych dokumentów:

 1. uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 2. studentom do 26 roku życia
 3. dzieciom w wieku przedszkolnym
 4. opiekunom osób z niepełnosprawnością
 5. emerytom, rencistom

**Bilet rodzinny stanowi pakiet zamknięty, nie podlega rozbiciu na ceny jednostkowe. Bilet rodzinny przysługuje osobie dorosłej (rodzic lub opiekun) oraz dziecku do lat 15.

Wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku dla:
-osób posiadających kartę Dużej Rodziny w ramach Programu ,,Włocławska Karta Dużej Rodziny”,
-osób posiadających Kartę Seniora,
ustala się opłatę w wysokości 50% opłaty podstawowej.

 

Hala basenowa – wynajem 1 500,00 zł/60 min
Tor (max 10 osób) – wynajem 120,00 zł/60 min
Sauna 1 osoba 20,00 zł/60 min
Pakiet Sauna + Basen+ 1 osoba 32,00 zł/60 min
Sala konferencyjna 100,00 zł/60 min
Karnet na basen
8 h do wykorzystania w ciągu 1 roku + 3h gratis
Normalny 120,00 zł/11 godz.
Ulgowy* 72,00 zł/11 godz.
15 godzin do wykorzystania w ciągu 1 roku + 6h gratis
normalny 225,00 zł/21 godz.
ulgowy* 135,00 zł/21 godz.
40 godzin do wykorzystania w ciągu 1 roku + 13h gratis
normalny 560,00 zł/53 godz.
ulgowy* 330,00 zł/53 godz.

*Bilet ulgowy przysługuje:

 1. uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 2. studentom do 26 roku życia
 3. dzieciom w wieku przedszkolnym
 4. opiekunom osób z niepełnosprawnością
 5. emerytom, rencistom

 

Sala gimnastyczna duża 80,00 zł/60 min
40,00 zł/30 min
Sala gimnastyczna mała 50,00 zł/60 min
25,00 zł/30 min
Szatnia 40,00 zł/60 min

Uchwała nr LV/159/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie lub administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rocznik : 2022 Pozycja: 6815 Data ogłoszenia: 8 grudnia 2022r. Okres obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023r.

http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/207916/uchwala-nr-lv-159-2022_2020039.pdf

Kryta Pływalnia DELFIN – honorujemy

Kryta Pływalnia DELFIN – regulamin

 

 

 

 1. Kryta pływalnia jest zarządzana przez jednostkę budżetową Gminy Miasto Włocławek – Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku.
 2. Przed wejściem na teren pływalni oraz przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń i atrakcji wodnych należy zapoznać się z regulaminem pływalni oraz odpowiednimi instrukcjami regulującymi sposób korzystania z urządzeń pływalni.
 3. Na terenie pływalni znajdują się:
  • basen sportowy : od 110 cm do 360 cm
  • basen rekreacyjny : od 120 cm
  • zjeżdżalnia, 2 jakuzzi, 3 masażery karku, 6 urządzeń do ćwiczeń w wodzie, 3 sauny (sucha, parowa i sauna infrared)
 4. Pływalnia czynna jest w godzinach od 6.15 do 21.45 Godziny wejść od 6.15 do 20.45.
  • Maksymalna dopuszczalna ilość osób korzystających jednocześnie z wszystkich niecek pływalni wynosi 80 osób.
  • Na terenie pływalni mogą przebywać osoby posiadające ważny karnet lub bilet wstępu.
  • Czas pobytu na terenie pływalni liczy się od chwili przejścia przez bramkę wejściową do momentu odczytu „chipu” przy bramce wyjściowej.
   Odpłatność za usługi pływalni według obowiązującego cennika pobierana będzie „z góry” za pierwszy cykl 60 [min.] przed wejściem i nie podlega zwrotowi, a rozliczana będzie przy wyjściu z dopłatą w cyklach za każdą dodatkową 1 minutę pobytu. Wyjątek od reguły stanowią osoby niepełnosprawne (na wózkach), które mogą korzystać z basenu przez dłuższy okres w cenie pobranej zaliczki.
  • Każdy użytkownik basenu zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej do umycia całego ciała pod prysznicem oraz odkażenia stóp w brodziku nogo-myjki. Po skorzystaniu z WC należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.
  • Osoby z długimi włosami obowiązane są do ich odpowiedniego upięcia (kitka, ogon, warkocz, kok itp.)
 5. Użytkownicy pływalni są zobowiązani do zmiany obuwia w holu szatni. Wejście na widownię jest dozwolone tylko w zmiennym obuwiu.
 6. Korzystanie z szatni jest obowiązkowe dla wszystkich.
 7. W hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy:
  • dla kobiet jedno lub dwuczęściowy;
  • dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała i inne mogą być używane pod warunkiem, że są przystosowanie do kąpieli na pływalniach.
  • dla użytkowników grup zorganizowanych dodatkowo czepki kąpielowe.
 8. W przypadku nie odczytania paska przy bramce wejściowej w ciągu 15 minut, naliczanie rozpocznie się od chwili zakupu biletu.
 9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu i niestosujące się do zaleceń Ratowników lub służb porządkowych mogą zostać usunięte z terenu obiektu z obowiązkiem uiszczenia opłaty za dotychczasowy pobyt.
 10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  • palenia tytoniu, spożywania, wnoszenia i sprzedaży napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających;
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych;
  • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
  • wprowadzania i przebywania zwierząt;
  • wstępu osobom których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie innych osób korzystających z pływalni;
  • prowadzenia zajęć pływania lub innych bez zgody administracji pływalni.
 11. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 12. Zorganizowane grupy młodzieży szkolnej mogą korzystać z pływalni w ramach zajęć edukacyjnych w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 13. Grupy zorganizowane muszą posiadać co najmniej jednego instruktora odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie pływalni. Jednocześnie na torze może znajdować się maksymalnie do 10 osób razem z trenerem.
 14. Instruktor – opiekun grupy przed wejściem na halę basenową musi omówić zasady kąpieli z dyżurnym ratownikiem.
 15. Dzieci noszące pieluchy mogą pływać w wodzie w specjalnych, szczelnych pielucho majtkach.
 16. Korzystanie ze zjeżdżalni musi odbywać się pod ciągłym nadzorem ratownika i zgodnie z instrukcją znajdującą się przy wejściu na zjeżdżalnię. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi i do automatycznej sygnalizacji urządzenia startowego.
 17. Przy korzystaniu z atrakcji basenu należy bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurnych ratowników i zgłaszać im potrzebę włączenia dodatkowych urządzeń.
 18. Na terenie hali basenowej zabrania się:
  • biegania po obejściach, dojściach i spychania innych użytkowników do wody;
  • skakania do wody z rozbiegu;
  • wskakiwania do rury zjeżdżalni przy zapalonym czerwonym świetle sygnalizacji startowej;
  • wnoszenia i konsumpcji artykułów żywnościowych w hali basenowej;
  • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów;
  • niszczenia wyposażenia i zanieczyszczania wody basenowej;
  • używania mydła i innych środków chemicznych;
 19. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry: grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej.
 20. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (padaczka, choroby układu krwionośnego, oddechowego itp.) powinny korzystać z pływalni ze szczególną ostrożnością i po konsultacji ze swoim lekarzem.
 21. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi do oględzin i do odnotowania w Książce Ambulatoryjnej.
 22. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich przed wejściem na halę pływalni zobowiązane są do skorzystania z wózka będącego na wyposażeniu pływalni, w tym czasie wózek tej osoby jest zabezpieczony w pomieszczeniu ratowników.
 23. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie „Regulaminu” odpowiadają dyżurni ratownicy. Wszystkie osoby korzystające z basenów zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 24. Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny. Skrajne tory przeznaczone są dla osób słabiej pływających.
 25. W czasie zawodów lub innych imprez sportowo rekreacyjnych Organizator wynajmujący basen odpowiada i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom imprezy-zawodów. Obowiązuje wówczas regulamin zawodów oraz zalecenia organizatorów.
 26. Ratownicy, instruktorzy i pracownicy OSiR, którzy nie pełnią dyżuru na pływalni, traktowani są jak osoby korzystające z basenu i podlegają tym samym prawom i obowiązkom.
 27. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia pływalni obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody i na podstawie spisanego protokołu zniszczenia lub uszkodzenia.
 28. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, pozostawione lub skradzione na terenie obiektu przedmioty wartościowe.
 29. Znalezione przez personel rzeczy można odebrać (do 30 dni od daty pozostawienia) u Kierownika Pływalni.
 30. Kierownictwo pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
 31. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer i innych urządzeń rejestrujących może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownika pływalni lub ratownika.
 32. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania basenu można zgłaszać osobiście od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 16.00 Kierownikowi lub osobie przez niego upoważnionej oraz każdorazowo wpisem do Książki Skarg i Wniosków znajdującej się w kasie basenowej.
 33. Osobami uprawnionymi do zakupu biletu dla osób  z niepełnosprawnością są osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane przez Zespół orzekania o niepełnosprawności.

Regulamin korzystania z basenów 15.12.2021

Kryta Pływalnia DELFIN – kalendarz imprez

16
lis
2024

Zimowe Mistrzostwa Województwa

Zimowe Mistrzostwa Województwa- KP Delfin

15
cze
2024

Mistrzostwa KS AQUA

Mistrzostwa Klubu Sportowego Aqua w Pływaniu

11
kw.
2024

Wiosenny Sparing Pływacki

Zawody pływackie- KP Delfin

05
gru
2021

MIKOŁAJKI na sportowo

@Ośrodek Sportu i Rekreacji Włocławek oraz @H2O – Nauka i doskonalenie pływania zapraszają na specjalne mikołajkowe wydarzenie, które odbędzie się 5️⃣ grudnia w godzinach 10:00-14:00, na krytej pływalni “Delfin” we Włocławku 🎅 🏊‍♀️ Tego dnia dzieciaki …

Skip to content