ul. Płocka 187, 87-800 Włocławek


Godziny otwarcia


Kontakt

54 444-06-40


Właściciel obiektu:

Urząd Miasta Włocławek; Pl. Zielony Rynek 11/13.

 

OTWARCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA ZALEWIE WŁOCŁAWSKIM – video

OZNAKOWANIE PRZYSTANI ZNAKAMI ŻEGLUGOWYMI 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212 poz. 2072).
ZARZĄDZENIE Nr 1/2008
DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w WARSZAWIE z dnia 07 kwietnia 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.
PRAWO WODNE

WSKAŹNIKI

Pierwszy etap:
Działka nr 1/1 – całkowita powierzchnia działki: 18 039,00 m
a. Powierzchnia zabudowy bosmanatu
b. Zieleń projektowana
c. Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm
d. Drogi dojazdowe z płyt MEBA
e. Miejsca postojowe z płyt MEBA
Działki nr 1/2, 1/4 – całkowita powierzchnia działek: 520 607,00 m
f. Istniejąca droga przeznaczona do częściowej przebudowy
g. Zieleń projektowana
h. Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm
i. Drogi dojazdowe kostka brukowa grubości 8 cm
j. Droga na slipie i plac z płyt żelbetowych
k. Chodniki: kostka brukowa betonowa grubości 6 cm
l. Kamień hydrotechniczny
m. Powierzchnia schodów
n. Humusowanie z obsiewem (zjazd ze slipu, skarpy)
Bilans powierzchni pierwszego etapu: 7 541,02 m

TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE ZALEWU WŁOCŁAWSKIEGO
Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.

Koszt projektu:

– całkowita wartość projektu  –   4 358 735,28 PLN,
– całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu – 4 284 929,61 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR
w wysokości 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu – 2 570 957,76 PLN,
– wkład własny  – 1 713 971,85 PLN

HISTORIA

21 lipca 2010 roku na lewym brzegu zbiornika stopnia wodnego, w bezpośrednim sąsiedztwie
zapory bocznej odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia
węgielnego pod budowę nowoczesnej przystani na Zalewie Włocławskim.
Akt erekcyjny podpisali:
Ryszard Stachurski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka,
Krzysztof Szymański, właściciel „Mosty Kujawy” z Mostek,
Agata Łukasik z włocławskiego oddziału firmy „Hydroprojekt” Sp. z o.o. z Warszawy (projektant przystani).
WYKONANIE INWESTYCJI PRZEWIDZANE JEST ETAPOWO
Pierwszy etap
– budynek socjalno-administracyjny – bosmanat
Przystrzeń podzielono między trzy funkcje:
– centralnie usytuowaną, największą, część usługową dla turystów,
– część administracyjną-pomieszczenie dla bosmana,
– dla recepcji,
– kempingu i pokój WOPR,
Pomieszczenia przeznaczone do dyspozycji turystów:
– kuchnia,
– pralnia,
– trzy zespoły sanitarne z natryskami,
– rojenie terenu,
– budowle i urządzenia hydrotechniczne,
– nabrzeże ze stanowiskiem dla jednostki spacerowej
– stanowiska dla łodzi, motorówek (max. 14 miejsc cumowniczych)
– tratwa dla małych jednostek pływających
– punkt poboru energii elektrycznej
– slip dla małych jednostek pływających
– droga dojazdowa i drogi obsługujące teren zainwestowania,
– parking, ciągi piesze,
– urządzenie terenów zielonych,
– przystanek komunikacji miejskiej,
– system oświetlenia terenu.
– przyłącza: wodociągowe, energetyczne, gazowe.
Dostępność dla osób niepełnosprawnych
– wejście do budynku bosmanatu bez barier architektonicznych,
– w budynku bosmanatu toaleta i natrysk dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach,
– w obrębie posesji wyznaczono łącznie 2 miejsca parkingowe przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne.
I etap zagospodarowania przystani przekazano dnia 30.09.2011r. w administrowanie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
we Włocławku.
Studium wykonalności dla projektu „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego – ETAP DRUGI”

Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim – zdjęcia

Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim – harmonogram

Przystań na Zalewie Włocławskim

od 1 maja do 30 września 2021 r. czynna w godzinach 7:00-22:00 (poniedziałek- niedziela)

zarządzenie 142021 PW

Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim – cennik

Cumowanie małej jednostki pływającej (do 10 m)
doba 15,00 zł
tydzień 60,00 zł
miesiąc 200,00 zł
sezon (maj – listopad) 1.000,00 zł
Cumowanie dużej jednostki pływającej (powyżej 10 m)
doba 25,00 zł
tydzień 150,00 zł
miesiąc 500,00 zł
sezon (maj – listopad) 2.000,00 zł
Cumowanie do 2 godzin 7,50 zł
Cumowanie od 2 do 5 godzin 25,00 zł
Zimowanie jachtu na terenie parkingu 150,00 zł/m-c
Postój przyczepy na parkingu 50,00 zł/ m-c
Slipowanie jachtu z  wyciągarką 20,00 zł
Slipowanie jachtu 10,00 zł
Slipowanie skutera 5,00 zł
Prysznic – 1 osoba 4,00 zł
Prąd na kei 10,00 zł
Ładowanie akumulatora 10,00 zł
Korzystanie z automatu pralniczego – 1 wsad 10,00 zł
Korzystanie z automatycznej zmywarki – 1 wsad 10,00 zł
Holowanie jachtu, inna pomoc z użyciem motorówki (za każde rozpoczęte 15 min.) 20,00 zł
Wypożyczenie myjki ciśnieniowej 20,00 zł/godz.
Mycie łodzi :
małe jednostki do 10 m 150,00 zł/m-c
duże jednostki 10 m – 20 m 200,00 zł/m-c
Zimowanie jednostki w hangarze
długość jednostki do 5,99 metra 200,00 zł/godz.
długość jednostki do 9,99 metra 80,00 zł

 

Sprzęt pływający

Kajak 1-osobowy 8,00 zł/godz.
każda kolejna rozpoczęta godzina 5,00 zł
Kajak 2-osobowy 10,00 zł/godz.
każda kolejna rozpoczęta godzina 5,00 zł
Łódź wiosłowa 4-osobowa 20,00 zł/godz.
„Smocza łódź” 11 -osobowa 100,00 zł/godz.
Holowanie narciarza wodnego lub wakeboard’u 30,00 zł/15 min
Holowanie atrakcji wodnej 1-4 osobowej 10,00 zł/10 min/1os
holowanie atrakcji wodnej 1-4 osobowej dzieci do 12 lat 5,00 zł/10 min./1 os
Motorówka Rib ze sternikiem
godzina 120,00 zł
30 minut 60,00 zł
15 minut 30,00 zł
Statek solarny 10,00 zł/godz.
Bilet normalny 10,00 zł/45 min
Bilet ulgowy 5,00 zł/45 min

 

*Bilet ulgowy przysługuje:
1. dzieciom w wieku przedszkolnym
2. uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
3. emerytom i rencistom oraz posiadaczom Karty Seniora
4. studentom do 26 roku życia
5. osobom niepełnosprawnym (opiekun zgodnie z cennikiem)

Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim – regulamin

 1. Postanowienia ogólne i definicje.
  1. Trwałym zarządcą i administratorem przystani jest Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku Al. Fryderyka Chopina 8.
  2. Przystań usytuowana jest we Włocławku na zalewie Włocławskim przy ulicy Płockiej nr 187.
  3. Za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu Przystani, Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada.
 2. Przepisy porządkowe przystani.
  1. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez pracowników obsługi przystani.
  2. Na pomostach mogą przebywać jedynie osoby korzystające z jednostek pływających lub mające zgodę obsługi przystani.
  3. Z pomostów nie wolno korzystać w innym celu niż ten do jakiego są przeznaczone.
  4. Na terenie przystani obowiązuje cennik opłat za poszczególne usługi uchwalony przez Radę Miasta Włocławek.
  5. Na terenie przystani zabrania się:
   • Parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych;
   • Mycia samochodów i innych pojazdów;
   • Slipowania jednostek bez zgody obsługi przystani;
   • Korzystania z urządzeń lub wyposażenia przystani niezgodnie z ich przeznaczeniem;
   • Korzystania z zaplecza sanitarnego bez zgody Bosmana Przystani;
   • Wchodzenia na jednostki pływające bez zgody właściciela;
   • Przebywania nieletnich na terenie bez opieki rodziców lub opiekunów;
   • Wprowadzania psów na teren przystani bez smyczy;
   • Zaśmiecania terenu przystani, niszczeniaelementów przystani;
   • Tarasowania dróg pożarowych, przejść oraz slipów;
   • Picia alkoholu oraz przebywania w stanie po użyciu alkoholu;
   • Zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
   • Wędkowania na pomostach i na terenie przystani;
   • Kąpieli;
   • Rozpalania ognisk bez zgody obsługi przystani;
   • Cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody obsługi;
   • Wykonywania wszelkich prac remontowych na zacumowanych jednostkach;
   • Wykorzystywania bez zgody Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku przystani jako miejsca do prowadzenia działalności handlowej.
 3. Prawa jednostek pływających przebywających w przystani.
  1. Prawo do zatrzymania się w przystani przysługuje wszystkim jachtom o ile pozwala na to miejsce w basenie przystani.
  2. Postój jachtów powinien odbywać się według następującej procedury:
   • Zatrzymanie się w basenie przystani, zgłoszenie postoju u pracownika obsługi przystani;
   • Dokonanie wpisu do „Rejestru długoterminowo cumowanych łodzi” lub „Rejestru tymczasowo cumowanych łodzi”;
   • Dokonanie opłaty postojowej;
   • Zajęcie wyznaczonego przez pracownika obsługi przystani miejsca przy nabrzeżu;
   • Wszelkich formalności związanych z postojem jachtów i uiszczeniem opłat należy dokonać niezwłocznie po zacumowaniu.
  3. Miejsca przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie pracownika załoga zobowiązana jest przycumować jednostkę na wyznaczone miejsce.
  4. Opłaty za miejsca postojowe w przystani wnosi się gotówką z góry za zadeklarowany czas postoju. Pierwszeństwo mają osoby deklarujące postój i wnoszące opłatę za cały sezon (kwiecień – październik).
  5. Opłaty postojowe zawiera uchwalony przez Radę Miasta Włocławek. Armatorzy stale cumujący w porcie składają deklaracje postoju poprzez dokonanie wpisu do „Rejestru długoterminowo cumowanych łodzi”
  6. Osoba podpisująca deklarację postoju przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę zobowiązań wynikających z zawartej umowy, odszkodowania oraz inne czynności związane z postojem jednostki w przystani.
  7. Za szkody powstałe w jachtach, ich wyposażeniu czy mieniu załogi obsługa przystani ani OSiR nie odpowiada.
  8. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu i obowiązujących na terenie przystani przepisów uprawnione do interwencji odpowiednie służby mają prawo do egzekwowania od osób naruszających ww. przepisy zachowanie zgodne z regulaminem i ustalonymi zasadami.
  9. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania regulaminu, a także poleceń wydawanych przez pracowników obsługi.
  10. Przebywanie w basenie przystani i korzystanie z jej usług jest tożsame z zaakceptowaniem warunków i zasad ustalonych w Regulaminie.
 4. Wejście i wyjście z przystani .
  1. Użytkowników wszystkich jachtów wchodzących i wychodzących z przystani obowiązuje zgłoszenie tego faktu u pracownika obsługi przystani.
  2. Powyższe dotyczy również jednostek slipowanych i wywożonych z przystani transportem kołowym.
 5. Korzystanie z urządzeń i wyposażenia przystani.
  1. Korzystanie z urządzeń socjalnych lub wyposażenia przystani może się odbywać jedynie w porozumieniu z pracownikiem obsługi przystani.
 6. Przepisy bezpieczeństwa i ochrony p.poż.
  1. Na obszarze przystani obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony przeciwpożarowej.
  2. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej lub zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, każdy, kto jest świadkiem takiego zdarzenia winien natychmiast osobiście powiadomić pracowników przystani.
  3. Pracownik przystani organizuje i kieruje akcją ratowniczą i w tym celu ma prawo wezwać do pomocy wszystkie osoby znajdujące się na terenie przystani.
  4. Osoby wezwane do akcji ratowniczej muszą bezzwłocznie dostosować się do poleceń kierującego akcją.
  5. Jeżeli wymaga tego sytuacja, pracownik przystani powiadamia:
   1. Pogotowie Ratunkowe nr tel. 999
   2. Straż Pożarną nr tel. 998
   3. Policję nr tel. 997
   4. Dyrektora OSiR-u 54 413 07 00
 7. Przepisy „zimowania” taboru pływającego.
  1. Jednostki pływające i sprzęt prywatny może stacjonować na terenie przystani w miejscu wyznaczonym przez pracownika obsługi po dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru.
  2. Za postój jednostek na terenie przystani pobiera się opłatę zgodną z cennikiem.
  3. Opłatę uiszcza się za cały czas ,,zimowania’’ z góry.
 8. Etykieta żeglarska w przystani jachtowej.
  1. Na terenie przystani obowiązuje przestrzeganie ogólnie przyjętej etykiety żeglarskiej.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu przystani jachtowej sprawuje Dyrektor OSiR-u oraz Starszy Bosman przystani.
  2. Użytkowników przystani obowiązują przepisy Polskiego Związku Żeglarskiego.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
  4. Regulamin Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim wchodzi w życie z dniem 11.04.2018 r.

Dyrektor OSiR-u Włocławek, Kontakt 54 413 07 00

UWAGA! Osoby nieprzestrzegające powyższych ustaleń będą zmuszone do opuszczenia terenu przystani

 


Regulamin Przystani Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku

Regulamin wypożyczania kajaków na Przystani na Zalewie Włocławskim

Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim – kalendarz imprez

GALERIE

Skip to content